Algemene voorwaarden
Virtual Computing

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B

Versie september 2020

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De
Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van
zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Virtual Computing BV zijn alleen de volgende modules opgenomen
die van toepassing zijn op deze overeenkomst.
Module A. Algemeen 3
Module C. Hosting / SaaS 12
Module E. Telecom 15
Module H. Onderhoud en ondersteuning 18

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen
deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van
toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project
  af te ronden.
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
 • Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software,
  applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze
  Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 • Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde
  Dienst/Project gebruikt.
 • Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 • Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
 • Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een
  derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q.
  werkzaamheden verricht.
 • Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot
  een specifiek werkterrein.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft
  gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede
  diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Opdrachtnemer: Virtual Computing BV, gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  onder nummer 52527468 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn
  schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals
  omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
 • Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en
  voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
  identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
 • Website: http://www.virtualcomputing.nl

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer): Virtual Computing BV
Handelend onder: Virtual Computing BV
Vestigingsadres: Laarakkerweg 6A
5061JR Oisterwijk
Postadres: Laarakkerweg 6A
5061JR Oisterwijk
Telefoonnummer: 0137110324 
E-mailadres: info@virtualcomputing.nl
BTW-nummer: NL850485885B01
KvK-nummer: 52527468

 

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding

 • A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door
  Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 • A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een
  andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als
  aanvaard worden beschouwd.
 • A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene
  Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer
  uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 • A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid
  1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van
  strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
  – 1. de Overeenkomst;
  – 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
  – 3. deze Algemene Voorwaarden;
  – 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking

 • A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren
  conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
  Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende
  zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project
  mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
  Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
  begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden
  verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden
  geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van
  projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.
 • A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te
  brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door
  Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen
  projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail of, bij gebrek aan functionerende
  e-mailcorrespondentie, op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal
  Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

 • A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn
  geleverd.
 • A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd
  stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.
 • A.3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
  Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem
  Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het
  verzuim van rechtswege intreedt.
 • A.3.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft
  Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te
  schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht
  van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van
  ondergeschikte betekenis is.
 • A.3.5 Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle relevante wetgeving en de uit de daarmee
  samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen.
 • A.3.6 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke
  tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of
  op te schorten, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
   geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
   van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd
   dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
  • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  • het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
  • de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
  • op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  • er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
   onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
   Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Opdrachtnemer is wegens beëindiging in het geval van faillissement van Opdrachtgever, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet, nimmer gehouden tot enige restitutie van
reeds ontvangen gelden, dan wel tot schadevergoeding.

 • A.3.7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
  aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 • A.3.8 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van
  de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.4. Procedure na beëindiging

 • A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere
  Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van
  de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats
  van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van
  Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor
  het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel A.5. Prijzen

 • A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
  opgelegd.
 • A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens
  onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de
  juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 • A.5.4 A.5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen minimaal 30
  dagen vooraf en Schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. Prijsverhogingen van 3% of minder kan
  Opdrachtnemer zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één keer per jaar doorvoeren in de maand
  januari. Bij prijsverhogingen van meer dan 3% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen
  tegen de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zullen treden.

Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden

 • A.6.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
  Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase,
  maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De
  betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen
  tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • A.6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege
  in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de
  betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en
  €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
 • A.6.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
  rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
  daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
  verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt,
  wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
 • A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig
  nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te
  schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel A.7. Meerwerk

 • A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als
  aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook
  valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de
  hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt
  dan is er sprake van meerwerk.
 • A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
  melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het
  voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
 • A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De
  werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden
  vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
 • A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is
  Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 • A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te
  verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel A.8. Aansprakelijkheid

 • A.8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van
  een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de
  Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met
  Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
  Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
  samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder
  deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor
  directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
 • A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
  materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende
  gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • A.8.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie,
  is uitgesloten.
 • A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele
  aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
  gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
  schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
 • A.8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
  Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt,
  stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die
  termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
  zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is
  adequaat te reageren.
 • A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade
  binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
 • A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
  gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede
  bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover
  Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever
  vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever
  en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
 • A.8.8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden,
  waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel A.9. Storingen en overmacht

 • A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid
  die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten
  worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen
  op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
  onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op
  Overmacht in kennis stelt.
 • A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of
  andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van
  de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan
  Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of
  meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
 • A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende,
  verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over
  en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op
  Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
  onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in
  kennis stelt.
 • A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die
  gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
 • A.9.5 Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
  overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst
  Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
  Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,
  zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom

 • A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking
  gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 • A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
  Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal
  Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 • A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
  andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
  aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 • A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of
  versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming
  de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
  ontwijken.
 • A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de
  Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van
  Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 • A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en
  25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van
  Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen
  teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat
  Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete
  verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens

 • A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen
  aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten
  aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
  verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de
  bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.
 • A.11.2 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend
  ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te
  merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
 • A.11.3 De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer
  kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
 • A.11.4 Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen
  uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
 • A.11.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen
  met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te
  laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens
  en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 • A.11.6 Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover
  deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van
  Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 • A.11.7 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever
  geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken.
  Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke weten regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen,
  buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 • A.11.8 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter
  uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en
  regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen
  als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op
  verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door
  haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde
  derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde
  derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 • A.11.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren
  of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van
  derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 • A.11.10 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten
  door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken,
  wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk
  behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het
  geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan
  Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek
  vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 • A.11.11 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan
  geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel A.11. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet
  vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit
  vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit
  worden door Opdrachtgever gedragen.
 • A.11.12 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever
  ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet
  van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden
  te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard
  van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
  Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de
  Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
 • A.11.13 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het
  melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die
  leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming
  van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan
  deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen
  achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit
  vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of
  betrokkenen.
 • A.11.14 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst
  de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:
  – de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het
  lek heeft plaatsgevonden);
  – wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  – de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem
  ingeschakelde derde of onderaannemer;
  – het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en
  maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  – een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten
  persoonsgegevens die gelekt zijn;
  – of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor
  onbevoegden;
  – wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van
  het lek te beperken;
  – contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 • A.11.15 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals
  bedoeld in dit artikel A.11.3, dit ter keuze van Opdrachtgever.

Artikel A.12. Personeel

 • A.12.1 Indien Medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat Opdrachtgever en
  Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan) op locatie van Opdrachtgever
  werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.
 • A.12.2 Opdrachtgever zal Medewerker van Opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de
  Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten
  behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor
  Medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.
 • A.12.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de Medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties
  beschikt. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in Medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk
  wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een Medewerker te vervangen voor een Medewerker met
  vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.
 • A.12.4 Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde Medewerkers toegang te geven. Er is tevens
  geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van Medewerkers, indien dit relevant is.
 • A.12.5 Het is Opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de
  looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan Medewerkers van Opdrachtnemer
  in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te
  laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van
  €10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding
  voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing
  indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.

Artikel A.13. Geheimhouding

 • A.13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar
  verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
  ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen
  leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
  uitvoering van de Overeenkomst.
 • A.13.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
  Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de
  kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk
  bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te
  beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 • A.13.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel
  voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de
  informatie.

Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • A.14.1 Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene
  Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 • A.14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
  termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische
  berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • A.14.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de
  oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen per
  de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel A.15. Geschillenregeling

 • A.15.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten
  en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • A.15.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd,
  welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit
  voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals
  aangeboden door ICTWaarborg (hierna in dit artikel Mediation genoemd).
 • A.15.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation
  en verbinden zich er toe elk de helft van de kosten van de Mediation te dragen.
 • A.15.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin
  beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in
  een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat
  voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord
  uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een
  vaststellingsovereenkomst.
 • A.15.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de
  bevoegde rechter, doch uitsluitend wanneer beide Partijen hiertoe hun expliciete schriftelijke toestemming
  verlenen waarbij beide Partijen verklaren dat zij afzien van Mediation.

Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen

 • A.16.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
  Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
  zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene
  Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • A.16.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling
  opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • A.16.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.
 • A.16.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek
  (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • A.16.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke
  Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar
  maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • A.16.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • A.16.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden
  overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.

 

Module C. Hosting / SaaS

Deze module is van toepassing op het door Opdrachtnemer ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden
(hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan
Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het
registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel C.1. Uitvoering

 • C.1.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
  conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • C.1.2 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer Opdrachtnemer zal starten met de installatie en het beheer
  van de (web)applicatie.
 • C.1.3 Opdrachtnemer spant zich er voor in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en
  beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • C.1.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie
  van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens
  en faciliteiten, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan
  Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld.

Artikel C.2. Duur overeenkomst

 • C.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden.
  Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de
  Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1)
  maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
  geschieden.

Artikel C.3. Gedragsregels

 • C.3.1 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met
  bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat
  smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is (tenzij
  expliciet toegestaan in de offerte), inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet
  uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke
  levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen het zonder
  toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van
  derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan
  Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of
  spyware bevat.
 • C.3.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe
  te brengen aan de servers van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al
  dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks
  Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer zal
  Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • C.3.3 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van de zijde van
  Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van
  Opdrachtgever.
 • C.3.4 Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is Opdrachtnemer
  naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in
  zijn geheel door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

Artikel C.4. Licentie

 • C.4.1 Opdrachtgever verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de
  Diensten van Opdrachtnemer aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren
  op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten
  behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

Artikel C.5. Vrijwaring

 • C.5.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims van derden met betrekking tot het
  gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de
  gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.
 • C.5.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband
  met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever,
  zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden
  gebracht.

Artikel C.6. Dienstverlening en beschikbaarheid

 • C.6.1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en
  voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
  betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • C.6.2 De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, op welke
  wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever.
 • C.6.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een
  fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.
 • C.6.4 Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van Opdrachtnemer, zal
  Opdrachtnemer zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan.
 • C.6.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is
  overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA
  anders is bepaald, geldt dit artikel.
 • C.6.6 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als
  volledig bewijs.
 • C.6.7 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken
  die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan echter niet
  garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden
  kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om
  Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 • C.6.8 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten of
  het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door
  overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten of activiteiten van virussen,
  trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs
  nodig acht om dit te voorkomen.
 • C.6.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten
  behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke
  buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om
  Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit
  gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij
  Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
 • C.6.10 Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te beschikken over
  een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
 • C.6.11 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Opdrachtnemer niet gehouden reservekopieën (back-ups) te
  maken van door Opdrachtgever op Diensten van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte
  back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de
  verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

Artikel C.7. Wijzigingen

 • C.7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de
  Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging
  in functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen
  indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van Opdrachtnemer zou vergen, kan
  Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. Opdrachtnemer kan extra
  kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

Artikel C.8. Opslag- en datalimiet

 • C.8.1 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die
  Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden,
  tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is
  Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer
  die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de
  fair use policy van Opdrachtnemer.

Artikel C.9. Procedure na beëindiging

 • C.9.1 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst een redelijke
  gelegenheid wordt geboden om de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van
  Opdrachtnemer, terug over te brengen naar de eigen systemen of naar de systemen van een nieuwe aanbieder.
  Voor dit doeleinde zal Opdrachtnemer zich inspannen de gegevens in een gangbaar bestandsformaat aan te
  kunnen bieden.

 

Module E. Telecom

Module E is van toepassing op Opdrachtnemers die diensten leveren betreffende telefonie over een computernetwerk en
aanverwante diensten, zoals (X)DSL en VOIP.

Artikel E.1. Uitvoering

 • E.1.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
  conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • E.1.2 Opdrachtnemer kan, indien gewenst en tegen betaling, apparatuur leveren ten behoeve van het gebruik van
  de Dienst. Opdrachtgever is na levering te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze apparatuur en de
  configuratie ervan.
 • E.1.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst, als bedoeld in deze module, onder te verhuren of
  anderszins te beschikking te stellen aan derden, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel E.2. Duur van de overeenkomst

 • E.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. Hierna
  wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tot het moment van wederopzegging.
 • E.2.2 De Overeenkomst kan door Opdrachtgever voor het einde van de periode worden opgezegd met
  inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Na stilzwijgende verlenging kan Opdrachtgever op elk
  moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Voor Opdrachtnemer geldt een
  opzegtermijn van drie (3) maanden.
 • E.2.3 De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
  geschieden.
 • E.2.4 Indien er voor een bepaalde periode door Opdrachtgever vooruitbetaald is, maar de Overeenkomst wordt
  conform artikel E.2.2. opgezegd, zal Opdrachtnemer eventuele vooruitbetaalde bedragen naar rato aan
  Opdrachtgever terugbetalen.

Artikel E.3. Dienstverlening en beschikbaarheid

 • E.3.1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en
  voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
  betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • E.3.2 Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid beschikbaarheid, tenzij anders is
  overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover
  niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit artikel.
 • E.3.3 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als
  volledig bewijs.
 • E.3.4 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken
  die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Aan het gebruik van netwerken van
  derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om
  Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 • E.3.5 De beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst is mede afhankelijk van enkele externe factoren, waaronder
  de internetverbinding van Opdrachtgever indien bijvoorbeeld een VOIP-dienst wordt afgenomen. Opdrachtnemer
  dient ten aanzien van deze externe factoren de richtlijnen van Opdrachtgever te volgen.

Artikel E.4. Onderhoud

 • E.4.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten
  behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke
  buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om
  Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit
  gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij
  Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
 • E.4.2 Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te beschikken over
  een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
 • E.4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de werking en de technische specificaties van de Dienst te allen tijde in
  het belang van de voortzetting van de Dienst te wijzigen. Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Opdrachtnemer is niet
  aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de betrokken wijzigingen.

Artikel E.5. Verbruik en kosten

 • E.5.1 Opdrachtgever zal op een behoorlijke wijze gebruik maken de Dienst. Indien overeengekomen, is
  Opdrachtnemer gerechtigd om excessief gebruik van de Dienst in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 • E.5.2 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid belminuten die Opdrachtgever per maand in
  het kader van de Dienst mag gebruiken. Bij overschrijding van dit maximum is Opdrachtnemer gerechtigd extra
  (verbruiks)kosten in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra belminuten die in de offerte zijn
  vermeld.
 • E.5.3 Extra belminuten of extra kosten die verbonden zijn aan de Dienst zullen maandelijks apart en
  gespecificeerd in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 • E.5.4 Indien door Opdrachtnemer geen maximum is gesteld aan de hoeveelheid belminuten dat Opdrachtgever
  per maand in het kader van de Dienst mag gebruiken, geldt een ‘Fair Use Policy’. In dat geval zal, aan de hand
  van het gemiddelde verbruik over alle klanten, een reële hoeveelheid belminuten vastgesteld worden. Overschrijdt
  Opdrachtgever die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Opdrachtnemer contact opnemen met Opdrachtgever
  om tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.
 • E.5.5 Opdrachtnemer heeft het recht de kosten voor het gebruik van de Dienst van tijd tot tijd te wijzigen.
  Wijzigingen zullen minimaal 30 dagen vooraf en Schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. Prijsverhogingen
  van 3% of minder kan Opdrachtnemer zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één keer per jaar
  doorvoeren in de maand januari. Bij prijsverhogingen van meer dan 3% heeft Opdrachtgever het recht de
  Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zullen treden. Opdrachtnemer
  zal prijswijzigingen 30 dagen voor inwerkingtreding aan Opdrachtnemer kenbaar maken.

Artikel E.6. Nummerbeheer

 • E.6.1 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om ten behoeve van de Dienst een nieuw telefoonnummer te kiezen,
  al dan niet gebonden aan een geografisch gebied, of een telefoonnummer mee te nemen vanuit een
  overeenkomst bij een derde.
 • E.6.2 Voor de uitvoering van nummerbehoud volgt Opdrachtgever, voor zover mogelijk, de instructies van
  Opdrachtnemer op. Opdrachtnemer is gerechtigd eenmalige kosten voor nummerbehoud in rekening te brengen
  bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het opzeggen van lopende overeenkomsten bij een
  derde met betrekking tot het betreffende telefoonnummer.
 • E.6.3 Opdrachtgever verklaart, indien van toepassing, het geografische telefoonnummer enkel te gebruiken in het
  geografische gebied waarvoor dit nummer is bestemd. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle mogelijke
  gevolgen bij het niet naleven hiervan.
 • E.6.4 Indien Opdrachtnemer dit in het geval van een goede functionering van de Dienst of het voldoen aan wetten
  en regelgeving noodzakelijk acht, is hij gerechtigd het telefoonnummer van Opdrachtgever te wijzigen.
  Opdrachtnemer zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Opdrachtgever. Echter,
  Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding als gevolg van de wijziging.
 • E.6.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het telefoonnummer van de Opdrachtgever te vervallen, tenzij
  Opdrachtgever gebruik maakt van nummerbehoud en het telefoonnummer onderbrengt bij een derde.

Artikel E.7. Persoonsgegevens

 • E.7.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Deze
  persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de Dienst. De betreffende persoonsgegevens
  zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of
  verplicht is op grond van de wet.
 • E.7.2 Opdrachtnemer slaat de persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk en draagt zorg voor passende
  technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen
  oneigenlijk inzage en gebruik.
 • E.7.3 Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de aan hem gerichte verzoeken van bevoegde
  (overheids)instanties om de persoonsgegevens af te geven dan wel (realtime) inzage te geven in het
  telefoonverkeer van Opdrachtgever.
 • E.7.4 Hetgeen is bepaald in artikelen A.11.6 en A.11.7 is van overeenkomstige toepassing.

 

Module H. Onderhoud en ondersteuning

Deze Module is van toepassing op Diensten die bestaan uit het installeren, configureren en/of onderhouden van
Materialen en Diensten zoals, programmatuur, software, applicaties, websites etc.

Artikel H.1. Uitvoering

 • H.1.1 Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande of nieuwe (ontwikkelde) Materialen
  conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten. Onder ondersteuning wordt
  verstaan het al dan niet op afstand hulp bieden bij het onderhouden van of werken met de Materialen.
 • H.1.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de werkzaamheden
  uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • H.1.3 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer, tegen welke vergoeding Opdrachtnemer zal starten met het
  uitvoeren van de Diensten en werkzaamheden. Er kan sprake zijn van vaste vergoedingen, maar ook van
  werkzaamheden op basis van uurtarieven en nacalculatie. In de Overeenkomst wordt duidelijk vermeld welke
  werkzaamheden voor welke bedragen worden uitgevoerd.
 • H.1.4 Alle Diensten geleverd door Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting,
  tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd
  en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • H.1.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over resultaten, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels
  een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is
  bepaald, geldt dit artikel. Opdrachtnemer zal zich inspannen verzoeken van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
  uit te voeren, maar kan daarvoor geen harde termijnen geven. Dat geldt voor zowel een termijn van inplannen en
  uitvoeren van geplande werkzaamheden als reactietijden en hersteltijden indien er sprake is van een verzoek tot
  aanpassen, herstellen en/of verbeteren van de Dienst en/of Materialen.

Artikel H.2. Duur

 • H.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden.
  Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de
  Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1)
  maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
  geschieden.

Artikel H.3. Specificaties en medewerking Opdrachtgever

 • H.3.1 Indien overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Materialen installeren en configureren op door
  Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten
  wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de Materialen mogelijk te
  maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
  zijn voor het leveren van de Materialen, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 • H.3.2 Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer Medewerkers en hulppersonen van Opdrachtnemer alle
  benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en
  aanpassingen van de Materialen mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden
  als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 • H.3.3 De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de
  verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie.
  Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Opdrachtnemer voldoet, is Opdrachtnemer
  gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

Artikel H.4. Updates en verbeteringen

 • H.4.1 Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer zich inspannen om van tijd tot
  tijd de Materialen aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, al dan niet op
  basis van aanwijzingen en verzoeken van Opdrachtgever of op basis van eigen initiatief, indien dit in de
  Overeenkomst is bepaald.
 • H.4.2 Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zich inspannen om de
  Materialen up-to-date te houden. Opdrachtnemer is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van zijn
  leverancier(s) en derden. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar
  zijn oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst.
 • H.4.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe
  functionaliteit toe te voegen aan de Materialen. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te
  weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Materialen
  kan belemmeren. Aan het op verzoek van Opdrachtgever toevoegen van veranderingen en nieuwe functionaliteit
  aan de Materialen zijn kosten verbonden. Opdrachtnemer zal deze kosten vooraf aan Opdrachtgever meedelen.
 • H.4.4 Indien een aanpassing, update of patch leidt tot gewijzigde functionaliteit binnen een reeds ontwikkelde
  Dienst of Project welke ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van andere Materialen, systemen etc.,
  zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden over de gevolgen hiervan. Indien wordt besloten tot het
  doorvoeren van deze verandering, update of patch is Opdrachtnemer gerechtigd de hiervoor gemaakte uren apart
  te factureren op basis van nacalculatie.
 • H.4.5 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de Materialen wenst door te voeren, geschiedt dit
  geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer hoeft zich dan niet (langer) in
  te spannen om bugs of fouten te verhelpen. Een en ander tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan
  Opdrachtnemer heeft gemeld en Opdrachtnemer deze Schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer kan aan
  deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
 • H.4.6 Indien niet anders is overeengekomen is ondersteuning aan eindgebruikers (klanten van Opdrachtgever)
  niet inbegrepen.

Artikel H.5. Ondersteuning op afstand

 • H.5.1 Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 • H.5.2 Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee de te ondersteunen
  computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen
  dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 • H.5.3 Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien
  de aard van het probleem, dan zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar
  een oplossing op locatie.
 • H.5.4 Opdrachtnemer is voor ondersteuning op afstand (ook voor het inplannen van onderhoud en herstel van
  fouten) op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen)
  van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.